กุมภาพันธ์ 2565

1
การประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2565 ของมูลนิธิต่อต้านการทุจริต
13.30 -16.00 น.
ช่องทางออนไลน์ Webex
1
การประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2565 ของมูลนิธิต่อต้านการทุจริต
13.30 -16.00 น.
ช่องทางออนไลน์ Webex

เมษายน 2565

4
การประชุมสามัญประจำปี 2565 และวิสามัญ ครั้งที่ 2/2565 ของมูลนิธิต่อต้านการทุจริต
13.00 -17.00 น.
ห้องชฎาแกรนด์ 1 อาคาร 2 ชั้น 2 โรงแรมบางกอกชฎา ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
4
การประชุมสามัญประจำปี 2565 และวิสามัญ ครั้งที่ 2/2565 ของมูลนิธิต่อต้านการทุจริต
13.00 -17.00 น.
ห้องชฎาแกรนด์ 1 อาคาร 2 ชั้น 2 โรงแรมบางกอกชฎา ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

มิถุนายน 2565

6
การประชุมวิสามัญครั้งที่ 3/2565
13.30 -16.30 น.
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร 2 เทศบาลนครนนทบุรี
6
การประชุมวิสามัญครั้งที่ 3/2565
13.30 -16.30 น.
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร 2 เทศบาลนครนนทบุรี
20
แถลงข่าวโครงการประกวดต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้านไทยประยุกต์ 2565
08.00-12.00 น.
โถงชั้น 1 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฐ์ กระทรวงวัฒนธรรม เขตกรุงเทพมหานคร
20
แถลงข่าวโครงการประกวดต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้านไทยประยุกต์ 2565
08.00-12.00 น.
โถงชั้น 1 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฐ์ กระทรวงวัฒนธรรม เขตกรุงเทพมหานคร
27
พิธีลงนามความร่วมมือ การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ระหว่างมูลนิธิต่อต้านการทุจริต กับ สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ และสมาชิก และประกาศเจตจำนงการป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชัน
09.00-10.30 น.
ห้องวิมาณเมฆ ชั้น 3 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
27
พิธีลงนามความร่วมมือ การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ระหว่างมูลนิธิต่อต้านการทุจริต กับ สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ และสมาชิก และประกาศเจตจำนงการป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชัน
09.00-10.30 น.
ห้องวิมาณเมฆ ชั้น 3 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
27
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ระหว่างมูลนิธิต่อต้านการทุจริต กับ สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ
08.30 - 10.30
อาคาร 2 ชั้น 3 ห้องวิมานเมฆ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
27
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ระหว่างมูลนิธิต่อต้านการทุจริต กับ สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ
08.30 - 10.30
อาคาร 2 ชั้น 3 ห้องวิมานเมฆ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
29
แถลงข่าว โครงการอบรมเยาวชนช่อสะอาดในเขตกรุงเทพมหานคร "แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต" ประจำปี 2565
13.00 -16.00 น.
ห้องประชุมรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
29
แถลงข่าว โครงการอบรมเยาวชนช่อสะอาดในเขตกรุงเทพมหานคร "แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต" ประจำปี 2565
13.00 -16.00 น.
ห้องประชุมรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
29
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร จัดแถลงข่าวโครงการเยาวชนช่อสะอาด “แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต” พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ร่วมโครงการ
13.00 - 15.00 น.
ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร
29
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร จัดแถลงข่าวโครงการเยาวชนช่อสะอาด “แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต” พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ร่วมโครงการ
13.00 - 15.00 น.
ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร

กรกฎาคม 2565

7
การทำบุญเนื่องในวันครบรอบ 7 ปี การจัดตั้งมูลนิธิต่อต้านการทุจริต พิธีมอบโล่รางวัลองค์กรและบุคคลดีเด่น โล่ผู้สนับสนุน และมอบเกียรติบัตรหมู่บ้านช่อสะอาดและตำบลช่อสะอาด ประจำปี 2565
08.30 - 14.00 น.
ห้องประชุมใหญ่ อาคารอเนกประสงค์ สปท. ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพมหานคร
7
การทำบุญเนื่องในวันครบรอบ 7 ปี การจัดตั้งมูลนิธิต่อต้านการทุจริต พิธีมอบโล่รางวัลองค์กรและบุคคลดีเด่น โล่ผู้สนับสนุน และมอบเกียรติบัตรหมู่บ้านช่อสะอาดและตำบลช่อสะอาด ประจำปี 2565
08.30 - 14.00 น.
ห้องประชุมใหญ่ อาคารอเนกประสงค์ สปท. ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพมหานคร

สิงหาคม 2565

2
การประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 4/2565 มูลนิธิต่อต้านการทุจริต
13.30 -16.00 น.
-
2
การประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 4/2565 มูลนิธิต่อต้านการทุจริต
13.30 -16.00 น.
-