ลิงค์ การประกวดเยาวชนนักพูดรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2565

2023-05-25

ลิงค์ การประกวดเยาวชนนักพูดรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ประจำปี  2565

 

รางวัลชนะเลิศ  "นางสาวปนัทตา สุขชวลิต"  จาก วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร

https://youtu.be/YzDpZF5-kCU


รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 "นางสาวญาณิศา ว่องชิงชัย"

https://youtu.be/ZeZfYtEuJSw


รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 "นางสาวณิชารีย์ ฉากพุดซา"

https://youtu.be/ZeZfYtEuJSw


รางวัลชมเชย "นางสาวธัญญ่า วรรณเลิศ"

https://youtu.be/Jdmp2ieoppU


รางวัลชมเชย "นางสาวเพ็ญพิชชา สะอาดล้วน"

https://youtu.be/zBdD1qBk6r0


รางวัลชมเชย "นายอัษฎาวุธ เยี่ยมลำ"

https://youtu.be/c5P8mDYouEk


รางวัลชมเชย "นายวิธวิทย์ สุทธิราวุธ"

https://youtu.be/oAImTJu-n0Y


รางวัลชมเชย  "นายธรรมธร ชนะศึก"

https://youtu.be/WHri38zPSGs


รางวัลชมเชย "นายพัชรพล ไฝจู"

https://youtu.be/0GJVQjUnwrk


รางวัลชมเชย "นางสาวณัฏฐณิชา บุญเต็ม"

https://youtu.be/PeqeF2f5oH0