การประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2564

2021-02-22

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564  มูลนิธิต่อต้านการทุจริต นำโดย ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต จัดการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อนำทีมที่ปรึกษา คณะกรรมการ และอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ของมูลนิธิต่อต้านการทุจริตร่วมกันรับทราบความคืบหน้าและแผนการดำเนินโครงการและกิจกรรม ประจำปี 2564 ในการกระตุ้นและสร้างความตระหนักในเรื่องการต่อต้านการทุจริต พิษภัยจากการคอร์รัปชัน กับเยาวชน ประชาชน องค์กร หน่วยงาน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ผ่านรูปแบบต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และร่วมกันสร้างและขยายเครือข่ายในการร่วมแรง ร่วมใจกัน ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ.