"มูลนิธิต่อต้านการทุจริต" รับรางวัลองค์กรที่ใช้หลักคุณธรรมในการบริหารจัดการองค์กรจนเกิดผลเป็นที่ประจักษ์​ของสังคม

2021-03-24

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ​ ​ ศาสตรา​จารย์​พิเศษ​ วิชา​ มหา​คุณ​ ประธาน​กรรมการมูลนิธิ​ต่อต้า​นการ​ทุจริต​ และคณะ​ รับมอบรางวัลองค์กรที่ใช้หลักคุณธรรมในการบริหารจัดการองค์กรจนเกิดผลเป็นที่ประจักษ์​ของสังคม​ จากศู​นย์คุณธรรม​ (องค์การ​มหาชน)​ โดย​ นายวีระ​ โรจน์พจนรัตน​์​ ประธาน​กรรมการ​ เป็นผู้มอบรางวัล​ ในการประชุ​มคณะกรรมการศูนย์​คุณธรรม​ ครั้งที่​ 12​ (6/2564) ณ​ ห้องประชุม​ 1​ ชั้น​ 16​ ศูนย์​คุณธรรม​ (องค์การ​มหาชน)​ ถนนวิภาวดี​รังสิต​ กรุงเทพ​มหานคร

คณะกรรมการศูนย์คุณธรรม นำโดย นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายดนัย จันทร์เจ้าฉาย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหารศูนย์คุณธรรม มอบใบประกาศนียบัตรยกย่อง มูลนิธิต่อต้านการทุจริต เป็นองค์กรที่ใช้หลักคุณธรรมในการบริหารจัดการองค์กรจนเกิดผลเป็นที่ประจักษ์ของสังคม ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต พลเอก ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต พลเอก จิระ โกมุทพงศ์ ที่ปรึกษามูลนิธิต่อต้านการทุจริต นางศิริรัตน์ วสุวัต กรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต พลอากาศโท กิตติทัศน์ ภาเจริญ กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และนายรัชพล สุวรรณโชติ ที่ปรึกษามูลนิธิต่อต้านการทุจริต รับมอบรางวัล

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม กล่าวว่า "เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ศูนย์คุณธรรม ได้มอบเกียรติบัตรแก่มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ที่ได้ดำเนินการปลูกจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตในการต่อต้านทุจริตมาอย่างเข้มแข็ง ต่อเนื่อง และมีปณิธานแน่วแน่ในการสร้างสังคมไทยให้มีคุณธรรม โดยมี ท่านศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ เป็นผู้นำในการดำเนินการจนเกิดผลสำเร็จมากมายในระดับประเทศ จึงควรค่าแก่การยกย่องและเชิดชูเกียรติในครั้งนี้"

ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต กล่าวว่า "ในนามมูลนิธิต่อต้านการทุจริต รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่งานของมูลนิธิฯ ได้เกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์ว่าเราได้ช่วยกันส่งเสริมในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ทำให้เกิดการต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มแข็ง เช่น โครงการจัดตั้งหมู่บ้านช่อสะอาดใน 76 จังหวัด ซึ่งปีนี้จะขยายเป็นโครงการตำบลช่อสะอาด การดำเนินการต่าง ๆ จำเป็นต้องมีพันธมิตรในการขับเคลื่อนการต่อต้านการทุจริตที่เป็นงานยากมาก การที่ได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับศูนย์คุณธรรมจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการสร้างแรงกระเพื่อมในสังคมไทยให้เกิดการสุจริตได้อย่างรวดเร็วและทั่วประเทศต่อไป ต้องขอขอบคุณศูนย์คุณธรรมที่เล็งเห็นความสำคัญและร่วมมือเป็นพันธมิตรที่ดีในการทำงานเพื่อประเทศชาติร่วมกันต่อไป"

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม กล่าวว่า "ศูนย์คุณธรรมมีแนวคิดในการประกาศยกย่องคนที่ทำความดีให้กับแผ่นดิน ดังนั้น การมอบเกียรติบัตรและยกย่องการทำงานของท่านศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ซึ่งท่านมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ทั้งด้านคุณธรรมและการทำงานต่อต้านทุจริตเพื่อประเทศชาติ นอกจากจะเชิดชูเกียรติแล้วยังเป็นโอกาสที่สองหน่วยงานจะได้มาบูรณาการทำงานร่วมกันต่อไป"

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ดำเนินการด้านการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในการปลูกฝังค่านิยมคุณธรรมละจริยธรรมให้กับคนในชาติ โดยเฉพาะเยาวชนให้เป็นคนดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ บนหลักการส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุริต ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศล หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลต่าง ๆ.