"วิชา มหาคุณ" ชูประเด็นเยาวชน ขับเคลื่อนแนวทางต้านทุจิต 64

2021-03-03

'วิชา มหาคุณ' ชูประเด็นเยาวชน ขับเคลื่อนแนวทางต้านทุจริต 64


ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต เป็นประธานในการประชุมวิสามัญคณะกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 1/2564 เพื่อระดมความคิดเห็นในการขับเคลื่อนแนวทางป้องกันและต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2564 โดยมีคณะกรรมการและที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของมูลนิธิ เช่น พลเอก ธีระเดช ฉัตรเสถียร รองประธานมูลนิธิ , พลเอก จิระ โกมุทพงศ์ กรรมการ ปปท. และ ดร.ณัฏฐญา พัฒนะวาณิช เลขาธิการมูลนิธิ เข้าร่วมการประชุม

ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต กล่าวว่า “การขับเคลื่อนโครงการป้องกันและ ต่อต้านการทุจริตของมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ประสบความสำเร็จหลากหลายโครงการ เช่น เยาวชนช่อสะอาด หมู่บ้านช่อสะอาด สามเณรช่อสะอาด พระสงฆ์ช่อสะอาด ลูกเสือช่อสะอาด ยุวนารีช่อสะอาด ตำบลช่อสะอาด เป็นต้น โครงการต่างๆ ล้วนประสบความสำเร็จได้ด้วยการมีพันธมิตร เครือข่าย ที่ดี ที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อร่วมป้องกันและต่อต้านทุจริต ทั้งนี้การขับเคลื่อนโครงการต่างๆ เพื่อป้องกันและต่อต้านทุจริตในปี 2564 มูลนิธิจะเน้นการดำเนินการโครงการที่จะสามารถเป็นต้นแบบ เพื่อให้หน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน สามารถนำรูปแบบความสำเร็จของแต่ละโครงการไปดำเนินการต่อ หรือพัฒนาต่อได้ทันที เพื่อให้การป้องกันและต่อต้านทุจริตสามารถกระจายการดำเนินงานได้หลากหลายและเกิดความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น แม้มูลนิธิจะดำเนินการโครงการในหลากหลายกลุ่มเป้าหมาย แต่ยังคงจะมุ่งเน้นไปที่เยาวชน อนาคตของชาติ ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตทั้งจากระดับท้องถิ่นถึงระดับชาติต่อไป

พลเอก ธีระเดช ฉัตรเสถียร รองประธานมูลนิธิต่อต้านการทุจริต กล่าวว่า “ หนึ่งในโครงการที่สามารถพัฒนาเป็นต้นแบบ ในการทำงานร่วมกับองค์กรเครือข่ายได้เป็นอย่างดี คือโครงการแต้มสีเติมฝัน ที่มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร ดำเนินการวาดภาพบนกำแพง เพื่อการเรียนรู้การป้องกันและต่อต้านการทุจริต โดยได้รับความร่วมมือจาก บ้าน-วัด-โรงเรียน (บวร) และเครือข่ายต่างๆมากมาย เช่น บริษัทเอกชน , สถาบันการศึกษา ,สื่อมวลชน เป็นต้น ซึ่งในปี 2564 จะมีการขยายโครงการไปยังอีก 76 จังหวัดต่อไป

ทั้งนี้ ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ พลอากาศเอก ดร.เสนาะ พรรณพิกุล หนึ่งในกรรมการมูลนิธิฯ เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์กรมหาชน)

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ก่อตั้งเมื่อปี 2558 จากการรวมตัวกันของผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) และผู้ที่มีเจตนารมณ์ร่วมกันในการดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรม ในการปลูกฝังค่านิยมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับคนในชาติ โดยเฉพาะเยาวชนให้เป็นคนดี มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาบุคคลการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ยกย่องและเผยแพร่เกียรติคุณของหน่วยงานหรือบุคคลที่ดีเด่นในด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งดำเนินการเพื่อสาธารณะประโยชน์อื่น ๆ แต่ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมือง