การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการต่อต้านการทุจริต ระหว่างมูลนิธิต่อต้านการทุจริตกับกรุงเทพมหานคร

2021-01-02

ตามที่ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และรองปลัดกรุงเทพมหานคร ได้มีความเห็นชอบร่วมกันในการส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ และประสานงานให้เกิดความร่วมมือกันในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยให้ความสำคัญในการศึกษาในเรื่องการปลูกฝังและปลุกจิตสำนึก เสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยม ในความซื่อสัตย์สุจริตให้กับนักเรียน ชุมชนในกรุงเทพมหานคร มีส่วนสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุน ให้สังคมไทย มีทัศนคติ ค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริตไม่ร่วมมือสนับสนุนการทุจริต และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ ตลอดจน การร่วมกันพัฒนาการศึกษาวิจัย การสร้างงานด้านวิชาการ ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐและประชาชน นั้น ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต (ANTI – CORRUPTION FOUNDATION) กล่าวว่า มูลนิธิต่อต้านการทุจริต กำหนดจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการต่อต้านการทุจริต ระหว่างมูลนิธิต่อต้านการทุจริตกับกรุงเทพมหานคร ในวันอังคารที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ชั้น ๑ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยภายในงานเริ่มต้นด้วยการชมวิดีทัศน์การดำเนินงานของมูลนิธิต่อต้านการทุจริตและวิดีทัศน์กิจกรรมโครงการอบรมค่ายชุมชนช่อสะอาดในเขตกรุงเทพมหานคร หัวข้อ “แต้มสีเติมฝันต้านทุจริต” หลังจากนั้น มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ โดย นายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวต้อนรับ ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต กล่าวขอบคุณและกล่าวถึงการดำเนินงานของมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และแนวทางในการร่วมกันต่อต้านการทุจริต จะเป็นพิธีลงนามตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการต่อต้านการทุจริตกับหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ตามด้วย การมอบของที่ระลึก และถ่ายภาพร่วมกัน จาก ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต หลังจากนั้น ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับ นายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมกิจกรรมเติมสีแต้มฝันต้านทุจริตบนเฟลมผ้า พร้อมชมนิทรรศการภาพวาดศิลปะเติมสีแต้มฝันต้านทุจริตของนักเรียนโรงเรียนวัดกำแพง ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ร่วมกับนักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประเทศไทยในตอนนี้ต้องการคนดีที่มีความจริงจังและจริงใจในการร่วมป้องกันการทุจริตในทุกรูปแบบการจัดหาเครือข่ายในภาคส่วนต่าง ๆ นั้นสำคัญมาก ทั้งนี้ ก็เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้เกิดแก่องค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคม ภาคการศึกษา และภาคส่วนต่าง ๆ จึงควรให้ประชาชนที่รวมกันเป็นกลุ่มองค์กรเครือข่าย ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับองค์กรอิสระฯ ตลอดจนหน่วยงานต่อต้านการทุจริตของภาครัฐ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ได้ให้ความสำคัญกับการสร้างวัฒนธรรม ในการไม่ทนต่อการทุจริต โดยผ่านสถาบันหลักทางสังคมและกลุ่มเยาวชนเพื่อเป็นการสร้างเสริม สนับสนุน เผยแพร่ ให้เกิดความร่วมมือในการเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ในมหาวิทยาลัย ภาคประชาชนและชุมชน และเพื่อสร้างเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในกลุ่มคณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักศึกษา ตลอดจนนักเรียนในสถานศึกษาในสังกัด และสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

https://www.facebook.com/acf2559/photos/pcb.1059621124392907/1059620671059619/?type=3&theater