มูลนิธิต่อต้านการทุจริต โดยคณะทำงานในการจัดทำหลักสูตรการอบรมจริยธรรมและการต่อต้านการทุจริตฯ ร่วมกับ มจร จัดการสนทนากลุ่ม หัวข้อ “การออกแบบหลักสูตรจริยธรรมต่อต้านการทุจริตสำหรับเยาวชน”

2023-08-29

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 มูลนิธิต่อต้านการทุจริตโดยคณะทำงานในการจัดทำหลักสูตรการอบรมจริยธรรมและการต่อต้านการทุจริต ศูนย์ฝึกอบรมต่อต้านการทุจริตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มจร  จัดการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ในประเด็นหัวข้อ “การออกแบบหลักสูตรจริยธรรมต่อต้านการทุจริตสำหรับเยาวชน” เพื่อนำองค์ความรู้จากผลการสนทนากลุ่มไปเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนจัดทำกรอบหลักสูตรจริยธรรมต่อต้านการทุจริตสำหรับเยาวชน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาและฝึกอบรมจริยธรรมเพื่อการต่อต้านการทุจริตสำหรับเยาวชนอย่างมีประสิทธิภาพ ที่ห้องพุทธเมตตา หลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ซึ่งถ่ายทอดสดผ่าน MCU TV เพื่อเป็นปัญญาสาธารณะในช่วงเช้า โดยได้รับความเมตตาอย่างยิ่งจากพระเดชพระคุณ พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศาสตราจารย์ ดร.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมตตารับเป็นองค์ปาฐกถาพิเศษภายใต้หัวข้อ “จริยธรรมสำหรับการป้องกันทุจริต”


จากนั้นฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ออกแบบหลักสูตรสำหรับคนรุ่นใหม่ ควรออกแบบอย่างไร โดย พระปราโมทย์ วาทโกวิโท, ดร. Buddhist Peace Facilitator และผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษา ระดับปริญญาโท มจร พร้อมสรุปและถอดบทเรียนการเรียนรู้จาก อาจารย์ ดร.จตุพร วิศิษฎ์โชติอังกูร นักออกแบบกระบวนการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ 


ในภาคบ่ายมีการสนทนากลุ่มการออกแบบหลักสูตรจริยธรรมเพื่อการต่อต้านการทุจริตสำหรับเยาวชน ควรจะออกแบบอย่างไร ? โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วย ๑)พระเมธาวินัยรส, รศ.ดร.  อดีตรองอธิการฝ่ายวิชาการและฝ่ายบริหาร  มมร  ๒)พระเมธีวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร ๓)พระวุทธ สุเมโธ  พระธรรมวิทยากรกรมการศาสนาและพระอาสาคิลานธรรม  ๔)ผศ.ดร.อุทัย สติมั่น  อาจารย์ประจำหลักสูตรสันติศึกษา และนักวิจัยจริยธรรม  ๕)อาจารย์พจนารถ ซีบังเกิด (โค้ชจิมมี่)  นักออกแบบการเรียนรู้จากภายใน  ๖)อาจารย์สมบัติ  ทรงเตชะเลิศ  นักออกแบบกระบวนการเรียนรู้ด้านการสื่อสาร  ๗)ดร.อภิญญา ดิสสะมาน นักสันติวิธีและสันติวัฒนธรรม สถาบันพระปกเกล้า  ๘)ดร.นพดล สีทอง  นักออกแบบกระบวนการเรียนรู้ครูพระสอนศีลธรรม มจร ๙)ดร.วราภรณ์  ศิริโอวัฒนะ ICF Coachระดับ Associate Certified Coach (ACC) และ ๑๐)ดร.จตุพร วิศิษฎ์โชติอังกูร  นักออกแบบกระบวนการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ  ดำเนินรายการโดยพระปราโมทย์ วาทโกวิโท, ดร.  Buddhist Peace Facilitator และผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษา ระดับปริญญาโท มจร


โดยผู้ทรงคุณวุฒิจะมีรูปแบบการนำเสนอแบบตรงประเด็นเน้นเนื้อหาสาระสอดรับกับความต้องการของมูลนิธิและความต้องการของเยาวชนรุ่นใหม่  โดยมุ่งการนำเสนอข้อมูลที่เป็น “ใบไม้กำมือเดียว” ผ่านสไลด์นำเสนอแบบ โดยมองถึงความจำเป็นต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ผ่านการมองผ่าน ๑)ประเด็นปัญหา  ๒)มีการเปลี่ยนแปลง  ๓)เป็นเป็นนโยบายของมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และคณะทำงานในการจัดทำหลักสูตรการอบรมจริยธรรมและการต่อต้านการทุจริต ของศูนย์ฝึกอบรมต่อต้านการทุจริตแห่งประเทศไทย ในการขับเคลื่อนพัฒนาเด็กเยาวชนให้รู้เท่าทันป้องกันการทุจริตที่จะเกิดขึ้น เพื่อสร้างสังคมแห่งสุจริตตั้งแต่เด็กเยาวชน  


โดยแก้ปัญหาผ่านอริยสัจโมเดล ประกอบด้วย ๑)ขั้นทุกข์ อะไรคือประเด็นปัญหาจึงต้องพัฒนาหลักสูตรนี้  ๒)ขั้นสมุทัย อะไรคือสาเหตุใต้ภูเขาน้ำแข็งของประเด็นปัญหานี้  ๓)ขั้นนิโรธ เป้าหมายของการจัดสนทนากลุ่มคือ ต้องการหลักสูตรที่เหมาะกับเด็กเยาวชน ๔)ขั้นมรรค วิธีการ เครื่องมือที่จะนำไปสู่การได้ซึ่งหลักสูตรที่เหมาะสมและตอบโจทย์ โดยเป้าหมายของการจัดสนทนากลุ่มเพื่อ ๑)สร้างความเข้าใจอย่างลึกซึ้งกับคำว่า “การออกแบบหลักสูตร” ๒)สร้างความเข้าใจอย่างลึกซึ้งกับคำว่า “จริยธรรมในศาสนา” ๓)สร้างความเข้าใจอย่างลึกซึ้งกับคำว่า “ต่อต้านหรือป้องกันการทุจริต” ๔)สร้างความเข้าใจอย่างลึกซึ้งกับคำว่า “เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่”  โดยเป้าหมายการจัดสนทนากลุ่ม คือ ได้แนวคิด หลักการ วิธีการ ประสบการณ์  ทักษะ เครื่องมือ กิจกรรมในการออกแบบหลักสูตรยุคใหม่ และนำไปสู่การได้หลักสูตรจริยธรรมต่อต้านการทุจริตสำหรับเยาวชน เพื่อจะนำไปใช้จริงในการพัฒนาและฝึกอบรมเยาวชนทั่วประเทศ ในนามของมูลนิธิต่อต้านการทุจริต 


จึงขออนุโมทนาบุญกับท่านพลเอก ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ทำการแทนประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ในการขับเคลื่อนกิจกรรมดีๆ แบบนี้สู่สังคม และคณะทำงานในการจัดทำหลักสูตรการอบรมจริยธรรมและการต่อต้านการทุจริต ศูนย์ฝึกอบรมต่อต้านการทุจริตแห่งประเทศไทย ซึ่งมีท่าน ดร.ผุสดี รุ่งเรืองผดุง (ดร.บิว) เพื่อนร่วมรุ่นสมัยเรียนระดับปริญญาเอก หลักสูตรสันติศึกษารุ่นที่ ๑ มจร เป็นผู้ประสานงานในครั้งนี้พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรในครั้งนี้ สำหรับท่านที่สนใจสามารถเข้ารับฟังทางออนไลน์ผ่าน MCU TV หรือ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้ 

 


>>>> คลิก! การสนทนากลุ่ม การออกแบบหลักสูตรฯ <<<<


>>>คลิก! เพื่อดาวน์โหลดเอกสารการสนทนากลุ่ม<<<