มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ครบรอบ ๘ ปี แห่งการจัดตั้ง พร้อมมอบโล่เกียรติยศ โล่เกียรติคุณ และเกียรติบัตรตำบล/หมู่บ้านช่อสะอาด

2023-07-07
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ครบรอบ ๘ ปี แห่งการจัดตั้ง พร้อมมอบโล่เกียรติยศ โล่เกียรติคุณ และเกียรติบัตรตำบล/หมู่บ้านช่อสะอาด
.
.
เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต จัดงานทำบุญเนื่องในวันครบรอบ ๘ ปี แห่งการจัดตั้งมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และพิธีมอบโล่เกียรติยศ โล่เกียรติคุณ และเกียรติบัตรตำบล/หมู่บ้านช่อสะอาด ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารอเนกประสงค์ สปท. (วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร) ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพมหานคร
ภายในงาน หลังจากมีพิธีทำบุญ ถวายเครื่องไทยธรรม และภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ นำโดย ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการมูลนิธิฯ ต่อด้วย การชมวิดีทัศน์มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ชมการแสดงจากผลงานการประกวด การต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้านไทยประยุกต์ และเยาวชนนักพูดรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๕ จากนั้น เลขาธิการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต (ดร.ณัฏฐญา พัฒนะวาณิชนันท์) กล่าวรายงาน เรียน ศาสตราจาย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ตามด้วย การชมวิดีทัศน์ผลงานขององค์กรและบุคคลที่ได้รับรางวัลดีเด่นด้านการต่อต้านการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๖ และมอบโล่บุคคลและองค์กรดีเด่นด้านการต่อต้านการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๖ มอบโล่เกียรติคุณ หน่วยงาน/องค์กรที่ให้การสนับสนุนมูลนิธิต่อต้านการทุจริตอย่างดียิ่ง เกียรติบัตรตำบลช่อสะอาด และบุคคลที่มีส่วนร่วมและสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต เป็นประธานในพิธีการมอบรางวัล ซึ่งประกอบด้วย ๑. โล่รางวัลบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านการต่อต้านการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๖ แบ่งเป็น บุคคลดีเด่น ได้แก่ ๑.) พลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์ ๒.) พระสาธิต ธีรปญฺโญ ๓.) ดร.ไพโรจน์ ด้วงวิเศษ ๔.) นางนุสรา บัญญัติปิยพจน์ ๕.) นายกุลิศ สมบัติศิริ นอกจากนี้ทางมูลนิธิต่อต้านการทุจริตได้มอบรางวัลบุคคลดีเด่น แก่ นายภาณุเมศวร์ วาสโสหา และมอบเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการต่อต้านการทุจริต ให้แก่ ครอบครัวนายภาณุเมศวร์ วาสโสหา จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท องค์กรดีเด่น จำนวน ๕ รางวัล ได้แก่ ๑.) สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ๒.) บริษัท พีทีที โกบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ๓.) ธนาคารออมสิน ๔.) เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ ๕.) บริษัท แฮนด์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ๒. โล่เกียรติคุณองค์กรที่ให้การสนับสนุนมูลนิธิต่อต้านการทุจริตอย่างดียิ่ง จำนวน ๑๙ รางวัล ได้แก่ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล บริษัท พีทีที โกบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน เครือเจริญโภคภัณฑ์ มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ บริษัท วินนีเม็กซ์อุตสาหกรรม จำกัด (สำนักงานใหญ่) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และเทศบาลเมืองลำพูน ๓. เกียรติบัตรตำบลช่อสะอาด และหมู่บ้านช่อสะอาด ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๔ ตำบล ๔๕ หมู่บ้าน ได้แก่ ๑.) ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ประกอบด้วย ๖ หมู่บ้าน) ๒.) ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว (ประกอบด้วย ๑๖ หมู่บ้าน) ๓) ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย (ประกบอด้วย ๑๓ หมู่บ้าน) และ ๔) ตำบลกาบิน อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี (ประกอบด้วย ๑๔ หมู่บ้าน) ๕. ประกาศนียบัตรบุคคลที่มีส่วนร่วมและสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต ของมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ได้แก่ ๑.) นายวิเชียร พุ่มบุญฑริก ๒.) นายขจรศักดิ์ เชาว์เจริญรัตน์ ๓.) นางวาสนา สุทธิเดชานัย ๔.) พันตำรวจโท หญิง มาธวี ตรีมธุรกุล ๕.) นางสาววีรุทัย มณีนุชเนตร ๖.) นายบุญแสง ชีระภากร ๗.) นายสมสุข สว่างคำ ๘.) นายประสาร สารวงษ์ ๙.) นายประพาฬพงษ์ มากนวล ๑๐.) นายชุมพล นิ่มสุพรรณ์ ๑๑.) นายพฤก ปรีชา ๑๒.) นายแพทย์ ชัยวัฒน์ เตชะไพบูลย์ ๑๓.) ดร. สมภพ ระงับทุกข์ ๑๔.) นายเกษม สุขวารี ๑๕.) นางสาวศุภมาศ พยัฆวิเชียร ๑๖.) นายสมประสงค์ โขมพัตร ๑๗.) ดร. นภมณฑล สิบหมื่นเปี่ยม ๑๘.) นางอุมาพร แพรประเสริฐ ๑๙.) นางสาวนัยนา รัตนมาศทิพย์ ๒๐.) นายวราพงษ์ วรพันธ์พิทักษ์ และ๒๑.) นางณัชชา เกิดศรี
.
.
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต กำเนิดจากผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง หรือ นยปส. และผู้ที่มีเจตนารมณ์ร่วมกัน ในการส่งเสริมและสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต ได้ร่วมกันจัดตั้ง มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ขึ้น โดยได้รับการจดทะเบียน เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และเปิดตัวมูลนิธิต่อต้านการทุจริต อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์ ในการส่งเสริม สนับสนุน และปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมให้กับคนในชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชน ให้เป็นคนดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาบุคลากรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมในการต่อต้านการทุจริต การยกย่อง เชิดชูเกียรติ องค์กรและบุคคลที่ดีเด่นด้านการต่อต้านการทุจริต ให้การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการต่อต้านการทุจริต ตลอดจนการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลต่าง ๆ ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

คลิก!!!ชมภาพบรรยากาศงานครบรอบ 8 ปี มูลนิธิต่อต้านการทุจริต