ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และคณะกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดใหม่ (ยายแป้น) แขวงบางขุนนท์ กรุงเทพฯ

2022-10-16

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2565 ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต เป็นประธานทอดกฐินสามัคคี พร้อมด้วย พลเอก ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ดร. ผุสดี รุ่งเรืองผดุง กรรมการและเหรัญญิกมูลต่อต้านการทุจริต ดร.ณัฎฐญา พัฒนะวาณิชนันท์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และพลอากาศโท กิตติทัศน์ ภาเจริญ กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมพิธี ณ วัดใหม่ (ยายแป้น) แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร