นางศิริรัตน์ วสุวัต กรรมการมูลนิธิฯ เป็นวิทยากรบรรยายโครงการหมู่บ้านช่อสะอาด "บ้านลาดบัวขาว" ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก

2021-11-27

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ได้รับเกียรติจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก ในการส่งผู้แทนเข้าร่วมบรรยาย ในการประชุมของคณะกรรมการธรรมาภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประชุมสัญจร ครั้งที่ 5 โดย ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต มอบหมายให้ นางศิริรัตน์ วสุวัต กรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต เป็นวิทยากรบรรยายกิจกรรมโครงการหมู่บ้านช่อสะอาด ของหมู่บ้านลาดบัวขาว ร่วมกับ รศ.ดร.นิวัตร พัฒนะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ซึ่งหมู่บ้านลาดบัวขาวมีประชาชนดำรงตน อยู่บนฐานของความซื่อสัตย์สุจริต ด้วยการทำความดี ไม่ทุจริตต่อตนเอง ต่อชุมชน สังคม ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประเทศชาติ

.

.

ในการประชมุครั้งนี้ ได้รับเกียรติ  นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร ประธานกรรมการธรรมาภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นประธานเปิดการประชุมฯ มีคณะกรรมการธรรมาภิบาลฯ เรืออากาศโท กมลนัย ชัยเฉนียน  นายปรีชาพร สุวัฒโนดม  พันเอก ศรัณยู วิริยเวชกุล  นายภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ เลขานุการฯ  นายจรรยา วัฒนกุล รองผู้ว่าการการไฟฟ้า ภาค 1  นายประเสริญ ใจเจริญทรัพย์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุม โดย ดร. ถนัดกิจ น่วมอินทร์ ผู้จัดการการรถไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุมสกุโณทยาน