มูลนิธิ​ต่อต้าน​การทุจริต​ ร่วมสนับสนุนหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และลูกฟุตบอล โครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา

2021-06-14
มูลนิธิ​ต่อต้าน​การทุจริต​ ร่วมสนับสนุนหน้ากากอนามัย​ จำนวน​ 50,000​ ชิ้น​ เจลแอลกอฮอล์​ จำนวน​ 240​ ขวด​ และลูกฟุตบอล​ จำนวน​ 24​ ลูก​ โดยมี​ ศาสตราจารย์​พิเศษ​ วิชา​ มหา​คุณ​ ประธาน​กรรมการ​มูลนิธิ​ต่อต้าน​การ​ทุจริต​ พร้อมด้วย​ พลเอก​ ธีระ​เดช​ ฉัตร​เสถียร​พงศ์​ รอง​ประธาน​กรรมการ​มูลนิธิ​ฯ​ และพลอากาศโท​ กิตติ​ทัศน์​ ภา​เจริญ​ ผู้ช่วย​เลขาธิการ​มูลนิธิ​ฯ​ มอบสิ่งของดังกล่าว​ แก่ นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา เป็นประธานในพิธีรับมอบฯ และมี พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร สมาชิกวุฒิสภา เข้าร่วมพิธี เพื่อสนับสนุนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา​ จัดโดยคณะอนุกรรมการด้านกายภาพ​ แก่โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา​ ณ บริเวณห้องโถงชั้น 1 อาคารรัฐสภา (ฝั่งสว.) อาคารวุฒิสภา​ รัฐสภา​ เกียกกาย เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564
.
นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง กล่าวว่า โครงการกองทุนการศึกษาเป็นโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมอบหมายให้คณะองคมนตรีดำเนินการโครงการกองทุนการศึกษา และต่อมาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงรับพระราชกรณียกิจอันสำคัญนี้ โดยมีพระบรมราโชบายสืบสาน ต่อยอดโครงการกองทุนการศึกษาให้ดีขึ้นในทุกมิติ วุฒิสภา ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องการศึกษา การพัฒนาเด็กให้เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรมและมีจิตอาสา จึงได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนที่ด้อยโอกาส
.
สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาด้านกายภาพแก่โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาได้จัดขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนหน้ากากอนามัย จำนวน 50,000 ชิ้น เจลแอลกอฮอล์ จำนวน 240 ขวด และลูกฟุตบอบ จำนวน 24 ลูก จากมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ซึ่งคณะกรรมการฯ จะนำไปมอบให้โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาที่ยังขาดแคลน จำนวน 3 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านลำนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ จังหวัดอุดรธานี และโรงเรียนบ้านน้ำจวง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อไป