มูลนิธิต่อต้านการทุริต รับรางวัลโล่เกียรติยศช่อสะอาด สาขาโฆษณา ประจำปี 2561 จากสำนักงาน ป.ป.ช.
มูลนิธิต่อต้านการทุริต ได้รับรางวัลโล่เกียรติยศช่อสะอาด สาขาโฆษณา ประจำปี 2561 เรื่อง "หลวงตาหรรษากั ...
16 พฤศจิกายน 2561
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมทอดกฐินพระราชทาน ของ ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ณ วัดศรีสุทธาวาส จังหวัดเลย
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต โดย นายประหยัด พวงจำปา รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ เป็นผู้แทนร่วมงานทอดกฐินพระร ...
03 พฤศจิกายน 2561
การประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 7/2561 มูลนิธิต่อต้านการทุจริต
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต จัดการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 7/2561 คณะกรรมการที่ปรึกษา และคณะกรรมการ เมื่อว ...
02 ตุลาคม 2561
การประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 6/2561 มูลนิธิต่อต้านการทุจริต
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต จัดการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 6/2561 คณะกรรมการที่ปรึกษา และคณะกรรมการ เมื่อว ...
31 สิงหาคม 2561
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมบันทึกเทปอาเศียรวาท 12 สิงหาคม 2561
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต นำโดย ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และค ...
19 กรกฎาคม 2561
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ทำบุญครบรอบ 3 ปี แห่งการสถาปนา พร้อมมอบเกียรติบัตรหมู่บ้านช่อสะอาด หมู่บ้านดีเด่นประจำปี 2560
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต จัดงานทำบุญเลี้ยงพระวันสถาปนามูลนิธิฯ ครบรอบ 3 ปี แห่งการก่อตั้ง พร้อมมอบเกี ...
11 กรกฎาคม 2561
การประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 5/2561 มูลนิธิต่อต้านการทุจริต
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต จัดการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 5/2561 คณะกรรมการที่ปรึกษา และคณะกรรมการ เมื่อว ...
02 กรกฎาคม 2561
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมบันทึกเทปอาเศียรวาท 28 กรกฎาคม 2561
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต นำโดย ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และค ...
22 มิถุนายน 2561
การประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 4/2561 มูลนิธิต่อต้านการทุจริต
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต จัดการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 4/2561 คณะกรรมการที่ปรึกษา และคณะกรรมการ เมื่อว ...
22 พฤษภาคม 2561
การประชุมสามัญประจำปี 2561 และวิสามัญ ครั้งที่ 3/2561 มูลนิธิต่อต้านการทุจริต
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต จัดการประชุมสามัญประจำปี 2561 และการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 3/2561 คณะกรรมการ ...
26 เมษายน 2561