ประกาศ ขยายเวลา!! ปิดรับผลงานเป็นวันที่ 30 กันยายน 2564 โครงการประกวด "ต่อต้านการทุจริต ผ่าน TikTok" ประจำปี 2564

2021-09-14

โครงการประกวด ‘ต่อต้านการทุจริต ผ่านติ๊กต็อก’ ประจำปี ๒๕๖๔


                   มูลนิธิต่อต้านการทุจริต มีความมุ่งมั่นในการขจัดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ โดยจัดให้มีกิจกรรมในการปลูกจิตสำนึกให้คนไทยโดยเฉพาะเยาวชนของชาติให้เป็นคนดี ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อร่วมกันสร้างสังคมให้โปร่งใสไร้การทุจริต และร่วมกันปลุกจิตสำนึกในการสร้างสังคมที่ไม่ยอม ไม่ทน และไม่เฉยต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ และได้จัดกิจกรรมให้ความรู้กับประชาชน ทุกระดับให้เห็นถึงผลเสียหายของการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างต่อเนื่องตลอดมา สำหรับในปีนี้มูลนิธิต่อต้านการทุจริตได้ผนึกกำลังกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ กลุ่มทรู และติ๊กต็อก โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) จัดโครงการประกวดต่อต้านการทุจริต ผ่านติ๊กต็อก ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษา และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทั่วประเทศ สร้างสรรค์ผลงานคลิปวิดีโอในหัวข้อ ‘เยาวชนไทย ไม่ยอม ไม่ทน ต่อการทุจริต’ โดยเปิดรับผลงานตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๑ กรกฎาคม ถึง วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ชิงถ้วยเกียรติยศ พร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษากว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท
>> Download เอกสารโครงการ <<สมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฏาคม ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔


                          +Downloadใบสมัคร คลิก!!