9. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนช่อสะอาดเพื่อพัฒนาสังคม ปี 2560
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับศูนย์ผู้นำยุวพุทธเพื่อพัฒนาสังคม อุบลราชธานี มูลนิธิยุวพุทธพัฒนา จัดก ...
27 เมษายน 2560
5. โครงการบรรพชาสามเณรช่อสะอาด ปีที่ 2 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2560
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับหลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชว ...
14 เมษายน 2560
1. (1) โครงการจัดทำบันทึกข้อตกลความร่วมมือ MOU ด้านการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการต่อต้านการทุจริต ร่วมกับมหาวิทยาลัย วิทยาลัย และองค์กร ...
16 มกราคม 2560
โครงการสานเสวนาวิชาการ เอกสารลับ ปานามา ของมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ปี 2559
การสานเสวนาวิชาการ เอกสารลับ ปานามา ของมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ปี 2559 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559>> ...
04 พฤษภาคม 2559
การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการต่อต้านการทุจริต ระหว่าง มูลนิธิต่อต้านการทุจริต กับ มหาวิทยาลัย และสมาคม
การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการต่อต้านการทุจริต ร ...
04 พฤศจิกายน 2558