4. (รอบชิงชนะเลิศ “นักพูดเยาวชนรณรงค์ต่อต้านการทุจริต” )

2022-11-25

การจัดการประกวด “นักพูดเยาวชนรณรงค์ต่อต้านการทุจริต” รอบชิงชนะเลิศ ณ โรงแรมสวนสุนันทา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

.

.

การคัดเลือกรอบชิงชนะเลิศ จากผู้เข้าประกวด ๑๐ คน โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย

                    ๑. พลเอก ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์    รองประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต (ประธานกรรมการตัดสิน)

                    ๒. นายเขมทัตต์ พลเดช             ที่ปรึกษา มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

                    ๓. ดร.ประดิษฐ์ กิตติฤดีกุล         ที่ปรึกษา มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

                    ๔. นายสุทนต์ กล้าการขาย         กรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต 

                    ๕. ดร.ณัฏฐญา พัฒนะวาณิชนันท์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต

                    ๖. ดร.ผุสดี รุ่งเรืองผดุง              กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิต่อต้านการทุจริต         

                    ๗. นายบุญมา ศรีหมาด             วิทยากรนักพูด

                    ๘. นายบุตรดี ปะรินสารัมย์         วิทยากรนักพูด