2.5 การอบรมฟังคำแนะนำการพัฒนาการแสดง จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ โครงการประกวดต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้านไทยประยุกต์ ปี 2565

2023-01-27

การรอบรมฟังคำแนะนำการพัฒนาการแสดง จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting จากห้อง ประชุม ๑ ชั้น ๘ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม ถนนเทียนร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖

.

ในช่วงเช้า ได้รับเกียรติจาก พลเอกธีระเดช ฉัตรเสถียร์พงศ์ รองประธาน มูลนิธิต่อต้านการทุจริต, คุณยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และคุณประพาฬพงษ์ มากนวล รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม ทรูปลูกปัญญา ได้กล่าว ต้อนรับ และร่วมแสดงความยินดีกับน้อง ๆ ที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทั้ง 12 ทีม

จากนั้น ทั้ง ๑๒ ทีม เข้ารับฟังค าแนะน า เพื่อปรับปรุงผลงานการแสดง จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ ในด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาการแสดงในรอบชิงชนะเลิศ ประกอบด้วย เรื่อง “การพัฒนาเนื้อหาเพื่อรณรงค์ต่อต้านการทุจริตส าหรับ การแสดง” โดยคุณศิริรัตน์ วสุวัต กรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต เรื่อง “แนวทางในการพัฒนาการแสดงบนเวทีรอบชิงชนะเลิศ”โดย ดร.สุรัตน์ จงดา ผู้ช่วยอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และเรื่อง “เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพผ่านการแสดง” โดย อาจารย์บรรยงค์ สุวรรณผ่อง นักวิชาการนิเทศศาสตร์ และประธานกรรมการจริยธรรมวิชาชีพ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย