2.4 การคัดเลือกรอบรองชนะเลิศ โครงการประกวดต่อต้านการทุจริต ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้านไทยประยุกต์ ปี 2565

2023-01-11

เผยรายชื่อสุดยอดผลงาน 12 ทีม ที่ได้ไปต่อในรอบชิงชนะเลิศ...

.
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 : มูลนิธิต่อต้านการทุจริต, กระทรวงวัฒนธรรม, เครือเจริญโภคภัณฑ์ และกลุ่มทรู ร่วมใจปลูกความดี ปลูกคุณธรรม นำไทยพ้นภัยคอร์รัปชัน จัดการประกวด ‘ต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้านไทยประยุกต์’ ประจำปี 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยสร้างสรรค์ผลงานรณรงค์ต่อต้านการทุจริตและปลูกฝังสร้างจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตให้กับชาวไทยทุกเพศ ทุกวัย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษามูลค่ากว่า 685,000 บาท
.
คณะกรรมการได้คัดเลือกผลงานการแสดงจากผู้ส่งเข้าประกวด 85 ผลงาน 83 สถาบันการศึกษา จาก 41 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งคณะกรรมการจะคัดเลือกผลงานเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ 12 ทีม ในการนี้ได้รับเกียรติจาก คุณยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติร่วมต้อนรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ หลากหลายสาขา อาทิ พลเอก ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ รองประธานกรรมการ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต, นางศิริรัตน์ วสุวัต กรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต, ดร.ณัฏฐญา พัฒนะวาณิชนันท์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต, คุณอัจฉรา เทพศิริ ผู้ช่วยอาวุโส ด้านธรรมาภิบาล สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาล และสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์, คุณประพาฬพงษ์ มากนวล รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม ทรูปลูกปัญญา, ดร.สุรัตน์ จงดา ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, ดร.ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง, คุณพิพัฒน์ พึ่งพาพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และอาจารย์บรรยงค์ สุวรรณผ่อง ประธานกรรมการจริยธรรมวิชาชีพ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ร่วมตัดสินผลงาน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฎ์ กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพ ฯ
.
ซึ่งผลการประกวดมีดังนี้
ระดับประถมศึกษา จำนวน 6 ผลงาน
1. ผลงาน : ชาติภูนภาลัยต้านภัยทุจริต โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี จ.เชียงราย
2. ผลงาน : โคราชต้านทุจริต โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด จ.นครราชสีมา
3. ผลงาน : วิถีชาวนาไทย ไร้ทุจริต โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ กรุงเทพมหานคร
4. ผลงาน : สืบสาน วิถีไทย ต้านภัยทุจริต โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี จ.ลพบุรี
5. ผลงาน : ทักษิณาวิถี คนดีแดนใต้ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา จ.นครศรีธรรมราช
6. ผลงาน : ช้าน้อง น้องอย่าช้า โรงเรียนวัดท้ายโนต จ.นครศรีธรรมราช
.
ระดับมัธยมศึกษา และระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 6 ผลงาน
1. ผลงาน : เยาวชนสืบสานหมอลำพื้นบ้านต่อต้านการทุจริต โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร จ.กาฬสินธุ์
2. ผลงาน : เรือมกันตรึมสืบสานวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จ.บุรีรัมย์
3. ผลงาน : โขนสดประยุกต์ ชุด ไทยช่วยไทย ไทยเจริญ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง จ.อ่างทอง
4. ผลงาน : ลำตัดประยุกต์ปลุกจิตสำนึก วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
5. ผลงาน : ทอล์กโชว์หนังตะลุง “เท่งนุ้ย ชวนแหลงเรื่องต่อต้านทุจริต” โรงเรียนหัวไทรบํารุงราษฎร์ จ.นครศรีธรรมราช
6. ผลงาน : เยาวชนร่วมใจ ต้านภัยทุจริต โรงเรียนแจ้งวิทยา จ.สงขลา
.
ซึ่งน้อง ๆ ทั้ง 12 ทีม จะได้เข้ารับการอบรมฟังคำแนะนำจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ เพื่อปรับปรุงพัฒนาผลงาน ในวันที่ 27 มกราคม 2566 โดยกำหนดจัดการประกวดรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 1 มีนาคม 2566 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร ต่อไป