6. (รอบชิงชนะเลิศ - โครงการประกวด "ค่ายเยาวนักพูดรณรงค์ต่อต้านการทุจริต" ประจำปี 2564)

2022-04-22
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 มูลนิธิต่อต้านการทุจริต จัดการประกวดรอบชิงชนะเลิศ โครงการ “ค่ายเยาวชนนักพูดรณรงค์ต่อต้านการทุจริต” ประจำปี 2564 ณ โรงแรมสยามวิลล่า สุวรรณภูมิ ถนนร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต กล่าวเปิดงาน ตามด้วยการแข่งขันพูดรณรงค์ต่อต้านการทุจริตจากเยาวชนผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศตามลำดับ จำนวน 10 ลำดับ ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินรอบชิงชนะเลิศ ประกอบด้วย ดร.ประหยัด พวงจำปา รองประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุตริต (ประธานกรรมการตัดสิน) นางศิริรัตน์ วสุวัต กรรมการมูลนิธิฯ นางสาวเยาวมาลย์ จ้อยจุฬี กรรมการมูลนิธิฯ ดร.ณัฏฐญา พัฒนะวาณิชนันท์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิฯ นายรัชพล สุวรรณโชติ ที่ปรึกษามูลนิธิฯ ดร.ประดิษฐ์ กิตติฤดีกุล ที่ปรึกษามูลนิธิฯ นายสมชาย หนองฮี และนายบุตรดี ปะรินสารัมย์ นอกจากนี้ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ให้โอวาท และกล่าวแสดงความยินดีแก่เยาวชนที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ รวมทั้งได้รับเกียรติจาก นายอภิวัฒน์ กวีรัตเชวง ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ร่วมในงานการประกวดรอบชิงชนะเลิศดังกล่าว
.
.
ซึ่งผลการประกวดรอบชิงชนะเลิศ ดังนี้
- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายกัณตภณ ชัยกำแหง มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวภัทรธิดา บุญชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา จังหวัดชัยภูมิ
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายประมาณ สิทธิวงษา มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา จังหวัดขอนแก่น
- รางวัลชมเชย ได้แก่ เด็กชายกิตติคุณ อ่อนนิ่ม มัธยมศึกษาปีที่3 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ นายอดุลชัย มาดี มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวนันทกานต์ ลินทอง มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา จังหวัดขอนแก่น นางสาวศิโรรัตน์ แก้วทอง มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น เด็กหญิงกันยารัตน์ ขอมแพ มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านนกงาง จังหวัดระนอง นายสุรศักดิ์ ศรีสอาด มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส กรุงเทพมหานคร และนายถิรวัฒน์ เจริญบุญณะ มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี
.
.
ทั้งนี้ โครงการ "ค่ายเยาวชนนักพูดรณรงค์ต่อต้านการทุจริต" ประจำปี 2564 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก ธนาคารออมสิน และได้ปฏิบัติตามมาตรการการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อย่างเข้มงวด

ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติม คลิก!