1.4 การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ครั้งที่ 4

2021-12-26

  เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 มูลนิธิต่อต้านการทุจริต จัดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปี 2564 ครั้งที่ 4 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ประธานในพิธีเปิด ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

  ซึ่งการฝึกอบรมฯ ดังกล่าวนั้น ในแผนการดำเนินงานของมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ได้กำหนดไว้ จำนวน 4 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 - ครั้งที่ 3 ดำเนินการอบรมแบบออนไลน์และแบบออนไซต์ ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 ดำเนินการจัดอบรมแบบออนไซต์ จำนวน 3 วัน 2 คืน ระหว่างวันที่ 24 - 26 ธันวาคม 2564 ภายใต้มาตรการของศบค. อย่างเคร่งครัด  มีการตรวจหาเชื้อด้วยชุดตรวจ ATK ก่อนการเดินทางไม่เกิน 72 ชั่วโมงและวันลงทะเบียน เป็นการเฝ้าระวังอย่างสูงสุด

  มูลนิธิต่อต้านการทุจริต จัดฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปี 2564 ร่วมกับ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อยกระดับการเรียนรู้และทักษะให้ครูผู้ปฏิบัติการสอนลูกเสือ มีศักยภาพและความพร้อมในการนำหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดไปใช้ในการเรียนการสอนวิชาลูกเสือเนตรนารีในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล รวมทั้งเป็นการพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต.


>> ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือฯ <<

>> Download ข่าวประชาสัมพันธ์ <<