1. โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปี 2564

2021-04-09

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จัดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด เพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้กำกับลูกเสือให้มีความพร้อมในการนำหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดไปปรับใช้เป็นฐานคิดและพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนให้ปฏิเสธการทุจริตทุกรูปแบบในโรงเรียนและหมู่บ้านช่อสะอาด รวมทั้งเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ของมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และการมีส่วนรวมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้อง

>> Download เอกสารโครงการ <<