6. (3) โครงการพัฒนาชุมชนและเยาวชนช่อสะอาด รักษ์ประชาธิปไตย จังหวัดอุตรดิตถ์

2020-12-18

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับสมาชิกวุฒิสภา จัดกิจกรรมเปิดโอกาสให้เยาวชน คนในชุมชน และทุกภาคส่วนในหมู่บ้านช่อสะอาด แลกเปลี่ยน เรียนรู้ พัฒนา เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนไปสู่สังคมสุจริต เป็นธรรม และร่วมกับมูลนิธิทัตนวัตกรรม จัดหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ตรวจรักษาสุขภาพกายและฟัน เพื่อให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
>> Download เอกสารโครงการ <<