3. (การคัดเลือกรอบชิงชนะเลิศ - การประกวดการต่อต้านการทุจริตฯ)

2020-11-27

3. (การคัดเลือกรอบชิงชนะเลิศ - การประกวดการต่อต้านการทุจริตฯ) ณ โรงละครแห่งชาติ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

      รางวัลชนะเลิศ    "ลำตัดต่อต้านการทุจริต" โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

      รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1    "โนรารวมใจ ต้านภัยทุจริต" โรงเรียนแจ้งวิทยา จังหวัดสงขลา

      รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2    "ฟเอนซอปูจา พุทธรรมาต้านทุจริต" โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 จังหวัดเชียงใหม่

      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3    "การแสดงพื้นบ้านต่อต้านการทุจริต" วิทยาลัยนาฏศิลป จังหวัดนครปฐม

      รางวัลชมเชย  -  "ลำเพลินต้านทุจริต" โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา จังหวัดอุบลราชธานี

                                  -   "นาฏดนตรีร่วมใจต้านภัยทุจริต" วิทยาลัยนาฏศิลป จังหวัดอ่างทอง

                                  -   "กันตรึมโบราณต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน" โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จังหวัดบุรีรัมย์

                                  -    "สานศิลป์ถิ่นใต้ต้านทุจริต" โรงเรียนสตรีพัทลุง จังหวัดพัทลุง