3. (การคัดเลือกผลงานรอบคัดกรอง - การประกวดการต่อต้านการทุจริตฯ)
3. (การคัดเลือกผลงานรอบคัดกรอง - การประกวดการต่อต้านการทุจริตฯ) ณ ศูนย์ประชุม 1 ชั้น 8 อาคารวัฒนธรรม ...
09 กันยายน 2563
6. (2) โครงการพัฒนาชุมชนและเยาวชนช่อสะอาด รักษ์ประชาธิปไตย จังหวัดนนทบุรี
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับสมาชิกวุฒิสภา จัดกิจกรรมเปิดโอกาสให้เยาวชน คนในชุมชน และทุกภาคส่วนในห ...
07 สิงหาคม 2563
6. (1) โครงการพัฒนาชุมชนและเยาวชนช่อสะอาด รักษ์ประชาธิปไตย จังหวัดลำปาง
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับสมาชิกวุฒิสภา จัดกิจกรรมเปิดโอกาสให้เยาวชน คนในชุมชน และทุกภาคส่วนในห ...
25 กรกฎาคม 2563
3. โครงการประกวด ''การต่อต้านทุจริต ผ่านศิลปการแสดงพื้นบ้าน'' ประจำปี 2563
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับภาคเอกชนและองค์กรสื่อสารมวลชน จัดกิจกรรมปลูกและปลุกจิตสำนึกการรณรงค์ต ...
09 กรกฎาคม 2563
3. (การแถลงข่าวโครงการประกวดการต่อต้านการทุจริต ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ประจำปี 2563)
3. (1 การแถลงข่าวโครงการประกวดการต่อต้านการทุจริต ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ประจำปี 2563) ณ โถงชั้น 1 ...
09 กรกฎาคม 2563