12. โครงการพัฒนาพระสงฆ์ช่อสะอาด ประจำปี 2562

2019-12-21

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับ หลักสูตรวิชาสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ตระหนักเรื่องการพัฒนาด้านจิตใจ ด้วยหลักปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้นำทางศาสนาได้มีทักษะและองคืความรู้เกี่ยวกับหมู่บ้านช่อสะอาดซึ่งเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ประเทศชาติ และต่อชาวโลก

>> Download เอกสารโครงการ <<

การพัฒนาพระสงฆ์ช่อสะอาด ประจำปี 2562 ณ สวนธรรมศรีปทุม จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 21 - 24 ธันวาคม 2562