4. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนช่อสะอาดเพื่อพัฒนาสังคม มูลนิธิยุวพุทธพัฒนา ประจำปี 2562

2019-04-21

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับ มูลนิธิยุวพุทธพัฒนา สร้างเครือข่ายเยาวชนนักกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาชุมชน ภายใต้แนวคิด "พัฒนาจิตใจเพื่อพัฒนาสังคม" ผ่านแนวคิด 4 เสาหลัก คือ กายสะอาด จิตสะอาด พฤติกรรมสะอาด และปัญญาสะอาด โดยใช้กระบวนพัฒนาฐานคิดจากภายในให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากจิตใต้สำนึกสู่การเป็นคนจิตอาสาหรือจิตสาธารณะ

>> Download เอกสารโครงการ <<

การพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนช่อสะอาดเพื่อพัฒนาสังคม ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 21 - 24 เมษายน 2562