9. (การอบรมเยาวชนช่อสะอาด ตำบลรำแดง จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 20 - 21 เมษายน 2562)

2019-04-20

การอบรมเยาวชนช่อสะอาด ตำบลรำแดง ณ วัดห้วยผุด ตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 20 - 21 เมษายน 2562