6. (มอบทุนสนับสนุน 9 โรงเรียน ที่เข้ารอบรองชนะเลิศ - การประกวดโครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต)

2019-11-11

มอบทุนสนับสนุนการจัดทำโครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต หัวข้อ "โรงเรียนโปร่งใส ชุมชนร่วมใจ ต้านภัยทุจริต"

มูลนิธิต่อต้านการทุจริตจัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการจัดทำโครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต หัวข้อ "โรงเรียนโปร่งใส ชุมชนร่วมใจ ต้านภัยทุจริต" โดยมี พลเอก ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต เป็นผู้แทนมูลนิธิต่อต้านการทุจริต มอบเงินสนับสนุนจัดทำโครงการฯ ให้กับ 9 โรงเรียน ที่เข้ารอบรองชนะเลิศ จำนวน 20,000 บาท ซึ่งโครงการมีความน่าสนใจและสามารถนำไปจัดโครงการให้เกิดเป็นรูปธรรมต่อไป ณ ห้อง VIP 1 สโมสรทหาบก ถนนวิภาวดี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562