9. (การอบรมเยาวชนช่อสะอาด ตำบลสวาย จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2562)
การอบรมเยาวชนช่อสะอาด ตำบลสวาย ณ โรงเรียนสวายพิทยาคม ตำบลสวาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวั ...
15 มิถุนายน 2562
8. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำตำบลช่อสะอาด ประจำปี 2562
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ได้คัดเลือกหมู่บ้านที่มีความพร้อมในการพัฒนาเป็นตำบลช่อสะอาด จำนวน 4 ตำบล ภาค ...
14 มิถุนายน 2562
9. (5) การอบรมเยาวชนช่อสะอาด หมู่บ้านเก่าโพธิ์หลังเสือ ครั้งที่ 5 จังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันที่ 10 - 11 มิถุนายน 2562
การอบรมเยาวชนช่อสะอาด หมู่บ้านเก่าโพธิ์หลังเสือ ครั้งที่ 5 ณ โรงเรียนมัธยมเทศบาล 4 ตำบลบางพุทรา อำเภ ...
10 มิถุนายน 2562
9. (การอบรมเยาวชนช่อสะอาด ตำบลทุ่งศรี จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 4 - 5 มิถุนายน 2562)
การอบรมเยาวชนช่อสะอาด ตำบลทุ่งศรี ณ โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลร้องเข็ม อำ้ภอร้องกว ...
04 มิถุนายน 2562
2. (1) โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม รู้เท่าทันการทุจริต จังหวัดลำปาง ปี 2562
ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและวัดในพื้นที่ภาคต่าง ๆ โดยเป็นการจัดฝึกอบรมเยาวชนในระดับม ...
31 พฤษภาคม 2562
6. โครงการประกวด "ค่ายเยาวชนช่อสะอาดต้านทุจริต" ประจำปี 2562
ร่วมกับภาคเอกชนและองค์กรสื่อสารมวลชน จัดกิจกรรมปลูกและปลุกจิตสำนึกการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ...
28 พฤษภาคม 2562
6. (การแถลงข่าว - โครงการประกวด "ค่ายเยาวชนช่อสะอาดต้านทุจริต" ปี 2562)
การจัดงานแถลงข่าว โครงการประกวด "ค่ายเยาวชนช่อสะอาดต้านทุจริต" ปี 2562 ณ ห้องวาสนา ชั้น 3 โรงแรมโกลเ ...
28 พฤษภาคม 2562
5. โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปี 2562
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จัดการอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ เพื่อนำความรู้ ...
24 พฤษภาคม 2562
5. (1)การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ครั้งที่ 1/2562 ณ โรงแรมวังยาวฯ จังหวัดนครนายก
การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ครั้งที่ 1/2562 ณ โรงแรมวังยาวริเวอร์ไวด์ รีส ...
24 พฤษภาคม 2562
3. โครงการปลูกจิตสำนึกเยาวชน “ปลูกคนดี เริ่มที่ใจ” ปี 2562
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับ มูลนิธิครอบครัวพอเพียง ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั ...
22 พฤษภาคม 2562