ประกวด "การต่อต้านการทุจริต ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน" ประจำปี 2563
สุดยอดการแสดง "การต่อต้านการทุจริต ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน" ประจำปี 2563 จากโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจั ...
01 มีนาคม 2564
โครงการประกวด "ค่ายเยาวชนช่อสะอาดต้านทุจริต" ประจำปี 2562
01 กุมภาพันธ์ 2564
โครงการประกวด “การต่อต้านการทุจริต ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน” ประจำปี 2563
18 มกราคม 2564