14. โครงการอบรมหลักสูตร ''ผู้นำยุคใหม่ โปร่งใส ต้านภัยทุจริต'' ปี 2561

2018-12-01

ร่วมกับสถาบันประเทศไทยต่อต้านการทุจริต แห่งมหาวิทยาลัยรังสิต จัดการอบรมผู้นำองค์กรของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน

>> Download เอกสารโครงการ <<

การอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่ โปร่งใส ต้านทุจริต" รุ่นที่ 1/2561 ณ อาคาร TST Tower ชั้น 22 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 1 - 2 ธันวาคม 2561