2. (5) โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม รู้เท่าทันการทุจริต รุ่นที่ 5 จังหวัดขอนแก่น

2018-12-07

ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในพื้นที่ภาคต่าง ๆ โดยเป็นการจัดฝึกอบรมเยาวชนในระดับมัธยมต้น ถึง มัธยมปลาย 

>> Download เอกสารโครงการ <<

การฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม รู้เท่าทันการทุจริต "ค่ายเยาวชนช่อสะอาด" รุ่นที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2561

สรุปโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมฯ รุ่น (1) - (5)