2. (4) โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม รู้เท่าทันการทุจริต รุ่นที่ 4 จังหวัดเชียงใหม่

2018-11-16

ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในพื้นที่ภาคต่าง ๆ โดยเป็นการจัดฝึกอบรมเยาวชนในระดับมัธยมต้น ถึง มัธยมปลาย 

>> Download เอกสารโครงการ <<

การฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม รู้เท่าทันการทุจริต "ค่ายเยาวชนช่อสะอาด" รุ่นที่ 4 ณ สถานปฏิบัติธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ อำเภอท่าทราย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 - 18 พฤศจิกายน 2561