8. (1) การอบรมเยาวชนช่อสะอาด หมู่บ้านทุ่งศรี ครั้งที่ 1 จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 24 - 25 มีนาคม 2561
การอบรมเยาวชนช่อสะอาด หมู่บ้านทุ่งศรี ครั้งที่ 1 ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง ตำบลทุ่ง ...
24 มีนาคม 2561
7. (ศึกษาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โครงการศูนย์พัฒนาห้วยฮ่องไคร้ และหมู่บ้านหนองปลามัน)
การปฐมนิเทศการจัดทำโครงการหมู่บ้านช่อสะอาด ประจำปี 2561 และการเดินทางศึกษาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพี ...
18 มีนาคม 2561
7. การสัมมนาจัดทำโครงการหมู่บ้านช่อสะอาด ประจำปี 2561
ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ทั่วประเทศ คัดเลือกหมู่บ้านที่มีความพร้อมที่สุด ส่งเสริมให้เป็นห ...
17 มีนาคม 2561
1. (1) โครงการจัดทำ MOU ด้านการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการต่อต้านการทุจริต ร่วมกับมหาวิทยาลัย วิทยาลัย ประธานนัก ...
05 มีนาคม 2561
13. โครงการประเมินหมู่บ้านช่อสะอาด ปี 2561
13. โครงการประเมินหมู่บ้านช่อสะอาด ปี 2561
01 กุมภาพันธ์ 2561