4. โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปี 2561
ร่วมกับ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จัดการอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ เพื่อนำความรู้ไปจัดการฝึกอบรมลูกเสือช ...
04 พฤษภาคม 2561
8. (7) การอบรมเยาวชนช่อสะอาด หมู่บ้านน้ำครั่ง ครั้งที่ 7 จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 2 - 3 พฤษภาคม 2561
การอบรมเยาวชนช่อสะอาด หมู่บ้านน้ำครั่ง ครั้งที่ 7 ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านน้ำครั่ง ตำบลวังบาล อำเภอหล่ ...
02 พฤษภาคม 2561
8. (6) การอบรมเยาวชนช่อสะอาด หมู่บ้านหมอกจำแป่ ครั้งที่ 6 จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 24 - 25 เมษายน 2561
การอบรมเยาวชนช่อสะอาด หมู่บ้านหมอกจำแป่ ครั้งที่ 6 ณ ศาลาหอประชุมวัดหมอกจำแป่ ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมื ...
24 เมษายน 2561
8. (5) การอบรมเยาวชนช่อสะอาด หมู่บ้านศรีบังวัน ครั้งที่ 5 จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 21 - 22 เมษายน 2561
การอบรมเยาวชนช่อสะอาด หมู่บ้านศรีบังวัน ครั้งที่ 5 ณ โรงเรียนตำบลริมปิง ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวั ...
21 เมษายน 2561
8. (4) การอบรมเยาวชนช่อสะอาด หมู่บ้านสามขา ครั้งที่ 4 จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 19 - 20 เมษายน 2561
การอบรมเยาวชนช่อสะอาด หมู่บ้านสามขา ครั้งที่ 4 ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สวนสมุนไพร บ้านสามขา อำเภอแม่ทะ จ ...
19 เมษายน 2561
8. (3) การอบรมเยาวชนช่อสะอาด หมู่บ้านลาดบัวขาว ครั้งที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 9 - 10 เมษายน 2561
การอบรมเยาวชนช่อสะอาด หมู่บ้านลาดบัวขาว ครั้งที่ 3 ณ วัดลาดบัวขาว ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพ ...
09 เมษายน 2561
8. (2) การอบรมเยาวชนช่อสะอาด หมู่บ้านแม่กลองคี ครั้งที่ 2 จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 6 - 7 เมษายน 2561
การอบรมเยาวชนช่อสะอาด หมู่บ้านแม่กลองคี ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านแม่กลองคี ตำบลโมโ ...
06 เมษายน 2561
9. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนช่อสะอาดเพื่อพัฒนาสังคม 2561
ร่วมกับมูลนิธิยุวพุทธพัฒนา จัดการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนช่อสะอาด>> Download เอกสารโครงการ
01 เมษายน 2561
10. โครงการบรรพชาสามเณรช่อสะอาด ปีที่ ๓ เพื่อถวายเป็นพระชากุศล แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2561
การบรรพชาสามเณรช่อสะอาด ปีที่ 3 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี ณ วัดท่า ...
01 เมษายน 2561
8. โครงการรอมเยาวชนช่อสะอาด ปี 2561
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ได้เห็นความสำคัญของการพัฒนาหมู่บ้าน โดยใช้พลัง "บวร" ที่มุ่งเน้นพัฒนาสมาชิกข ...
24 มีนาคม 2561