3. (9) กิจกรรมอบรมเยาวชน ปลูกคนดี ช่อสะอาด เริ่มที่ใจ ครั้งที่ 9 จังหวัดอำนาจเจริญ
กิจกรรมอบรมเยาวชน ปลูกคนดี ช่อสะอาด เริ่มที่ใจ ครั้งที่ 9 ณ วัดหนองยอ หมู่บ้านหนองยอ ตำบลจิกดู่ อำเภ ...
17 มิถุนายน 2560
2. โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม รู้เท่าทันการทุจริต ประจำปี 2560
ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในพื้นที่ภาคต่าง ๆ โดยเป็นการจัดฝึกอบรมเยาวชนในระดับมัธยมต้ ...
16 มิถุนายน 2560
2. (1) โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม รู้เท่าทันการทุจริต รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
การฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม รู้เท่าทันการทุจริต "ค่ายเยาวชนช่อสะอาด" รุ่นที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง ...
16 มิถุนายน 2560
3. (6) กิจกรรมอบรมเยาวชน ปลูกคนดี ช่อสะอาด เริ่มที่ใจ ครั้งที่ 6 จังหวัดอ่างทอง
กิจกรรมอบรมเยาวชน ปลูกคนดี ช่อสะอาด เริ่มที่ใจ ครั้งที่ 6 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโพสะ อำเภอเมือง จังห ...
10 มิถุนายน 2560
3. (7) กิจกรรมอบรมเยาวชน ปลูกคนดี ช่อสะอาด เริ่มที่ใจ ครั้งที่ 7 จังหวัดยโสธร
กิจกรรมอบรมเยาวชน ปลูกคนดี ช่อสะอาด เริ่มที่ใจ ครั้งที่ 7 ณ วัดป่าจันทวนารม ตำบลหนองแซง อำเภอเลิงนกท ...
10 มิถุนายน 2560
3. (4) กิจกรรมอบรมเยาวชน ปลูกคนดี ช่อสะอาด เริ่มที่ใจ ครั้งที่ 4 จังหวัดชัยภูมิ
กิจกรรมอบรมเยางชน ปลูกคนดี ช่อสะอาด เริ่มที่ใจ ครั้งที่ 4 ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านโสก หมู่บ้านโสก อำเภอคอ ...
03 มิถุนายน 2560
3. (5) กิจกรรมอบรมเยาวชน ปลูกคนดี ช่อสะอาด เริ่มที่ใจ ครั้งที่ 5 จังหวัดนครนายก
กิจกรรมอบรมเยาวชน ปลูกคนดี ช่อสะอาด เริ่มที่ใจ ครั้งที่ 5 ณ อาคารศูนย์เรียนรู้ บ้านมาบช้าง-วังไทร ตำ ...
03 มิถุนายน 2560
3. (3) กิจกรรมอบรมเยาวชน ปลูกคนดี ช่อสะอาด เริ่มที่ใจ ครั้งที่ 3 จังหวัดสงขลา
กิจกรรมอบรมเยาวชน ปลูกคนดี ช่อสะอาด เริ่มที่ใจ ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ ...
30 พฤษภาคม 2560
3. (2) กิจกรรมอบรมเยาวชน ปลูกคนดี ช่อสะอาด เริ่มที่ใจ ครั้งที่ 2 จังหวัดสงขลา
กิจกรรมอบรมเยาวชน ปลูกคนดี ช่อสะอาด เริ่มที่ใจ ครั้งที่ 2 ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดห้วยพุด ตำบลรำแดง อำเ ...
27 พฤษภาคม 2560
7. กิจกรรมปลูกจิตสำนึกเยาวชน “ปลูกคนดี เริ่มที่ใจ” (ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ต้านโกง) ปี 2560
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับ มูลนิธิครอบครัวพอเพียง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเยาวชนที่จะเป็นพลัง ...
26 พฤษภาคม 2560