"อธิการบดี มจร" แนะนำอริยสัจโมเดลเป็นฐาน ออกแบบหลักสูตรจริยธรรมต่อต้านการทุจริตสำหรับเยาวชน ของมูลนิธิต่อต้านการทุจริต

2023-08-29 โดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย