เป็นไปได้อย่างไร!เณรวัย14ปีเรียนป.ตรีอินเตอร์"มจร"อายุน้อยที่สุด

2018-06-13
วันที่ 13 มิ.ย.2561 สามเณรธีรวัต สาลีมา ป. อายุ 14 ปี (30 ต.ค.2546) เรียนปริญญาตรีปี 1 วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ (IBSC) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) โดยพระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร. ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษา เป็นผู้อำนวยการ โดยเป็นนิสิต มจร อายุน้อยที่สุดในปัจจุบัน โดยใช้วุฒิ ป.ธ.3 มาสมัครเรียน โดยจะต้องเรียนวิชาสามัญเพิ่มเติมช่วงเวลาเรียนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้สามเณรธีรวัตเป็นคนภูมิลำเนา ต.สวาย อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ โดยบวชภาคฤดูร้อนในโครงการสามเณรเย็นยิ้มภายใต้การนำเนินการของพระมหาหรรษา และตั้งใจที่จะบวชต่อ ปัจจุบันสังกัดที่วัดโมลีโลกการาม กรุงเทพนครนคร โดยมีนางสาวผุสดี รุ่งเรืองผดุง นิสิตปริญญาเอก สาขาสันติศึกษา มจร ถวายการอุปถัมภ์ทุนการศึกษาตลอด อย่างไรก็ตามขณะนี้หลักสูตรสันติศึกษาระดับป.โทและเอกกำลังเปิดรับสมัครผู้สนใจศึกษาแนวทางเทคนิคการแก้ปัญหาความขัดแย้ง(ทุกข์) ติดต่อได้