MOU ด้านการต่อต้านการทุจริต ระหว่างมูลนิธิต่อต้านการทุจริต กับ สถาบันการศึกษา และองค์กรต่าง ๆ

MOU มูลนิธิต่อต้านการทุจริต กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (10 ก.ค.66) Download
ม.ต.ท. ร่วมประกาศเจตจำนงการป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชัน ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 (22 ก.พ.65) Download
MOU ม.ต.ท. กับการยกระดับคุณธรรมความโปร่งใส ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 22 ก.พ.65 Download
MOU มตท.กับกระทรวงวัฒนธรรม Download
MOU​ มตท.กับ​มูลนิธิ​ทัน​ต​นวัตกรรม Download
MOU มตท.กับกรุงเทพมหานคร Download
MOU มตท.กับกระทรวงศึกษาธิการ Download
MOU ในการสนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาหมู่บ้านช่อสะอาด ทั้ง 3 ปี Download
MOU ครั้งที่ 1-2561 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา Download
MOU ครั้งที่ 5-2560 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Download