หมวดหมู่

คณะกรรมการบริหาร

ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ
ประธานกรรมการ
นายสมนึก ธนเดชากุล
รองประธานกรรมการ
นายกรรณภว์ ธนภรรคภวิน
รองประธานกรรมการ
พลเอก ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์
รองประธานกรรมการ
ดร.ประหยัด พวงจำปา
รองประธานกรรมการ
นางศิริรัตน์ วสุวัต
กรรมการ
นายทศพร รัตนมาศทิพย์
กรรมการ
นายยุทธนา หยิมการุณ
กรรมการ
นายวิฑูลรย์ ศิริวิโรจน์
กรรมการ
นายบำเพ็ญ สรรพศรี
กรรมการ
นายจำเริญ โพธิยอด
กรรมการ
นางเบญจมาศ แก้วพรหมมาลย์
กรรมการ
นางสาวเยาวมาลย์ จ้อยจุฬี
กรรมการ
พลอากาศเอก เสนาะ พรรณพิกุล
กรรมการ
นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน
กรรมการ
นายอติโชค ผลดี
กรรมการ
พลตำรวจเอก ณัฐธร เพราะสุนทร
กรรมการ
นางชุติมา หาญเผชิญ
กรรมการ
ดร.อภิศราวรรณ วัชรินทร์พร
กรรมการ
นายนพพล ชูกลิ่น
กรรมการ
ดร.ผุสดี รุ่งเรืองผดุง
กรรมการและเหรัญญิก
ดร.จินตนา พลอยภัทรภิญโญ
กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
ดร.ณัฏฐญา พัฒนะวาณิชนันท์
กรรมการและเลขาธิการ
นางเสาวณีย์ แสงสุพรรณ
กรรมการและรองเลขาธิการ
พลอากาศโท กิตติทัศน์ ภาเจริญ
กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ

คณะกรรมการที่ปรึกษา

นายประสาท พงษ์ศิวาภัย
ที่ปรึกษาประธานกรรมการมูลนิธิฯ
นายณรงค์ รัฐอมฤทธิ์
ที่ปรึกษาประธานกรรมการมูลนิธิฯ
นายวิทยา อาคมพิทักษ์
ที่ปรึกษาประธานกรรมการมูลนิธิฯ
ดร.อุทิศ ขาวเธียร
ที่ปรึกษาประธานกรรมการมูลนิธิฯ
นายแพทย์ จักรธรรม ธรรมศักดิ์
ที่ปรึกษาประธานกรรมการมูลนิธิฯ
พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์ (หรรษา ธมฺมหาโส, ศ.ดร.)
ที่ปรึกษาประธานกรรมการมูลนิธิฯ
ว่าที่ร้อยตรี สุพีร์พัฒน์ จองพานิช
ที่ปรึกษาประธานกรรมการมูลนิธิฯ
ดร.วิจารย์ สิมาฉายา
ที่ปรึกษาประธานกรรมการมูลนิธิฯ
นายดำรงค์ เก่งรุ่งเรืองชัย
ที่ปรึกษามูลนิธิฯ ฝ่ายจัดหารายได้
นายวีรศักดิ์ เชียรวัฒนาสุข
ที่ปรึกษามูลนิธิฯ ฝ่ายจัดหารายได้
นางกอบกาญจน์ ชื่นยินดี
ที่ปรึกษามูลนิธิฯ ฝ่ายจัดหารายได้
นายชาญศักดิ์ ชื่นชม
ที่ปรึกษามูลนิธิฯ ฝ่ายจัดหารายได้
ดร.กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา
ที่ปรึกษามูลนิธิฯ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร
ดร.ชญาน์นันท์ ติยะตระการชัย
ที่ปรึกษามูลนิธิฯ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร
นายสุทิน บัวตูม
ที่ปรึกษามูลนิธิฯ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร
นายสุทนต์ กล้าการขาย
ที่ปรึกษามูลนิธิฯ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร
พลเอก จิระ โกมุทพงศ์
ที่ปรึกษามูลนิธิฯ ฝ่ายวิชาการ การจัดการอบรมและสัมมนา
นายฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล
ที่ปรึกษามูลนิธิฯ ฝ่ายวิชาการ การจัดการอบรมและสัมมนา
ดร.ประดิษฐ์ กิตติฤดีกุล
ที่ปรึกษามูลนิธิฯ ฝ่ายวิชาการ การจัดการอบรมและสัมมนา
นายรัชพล สุวรรณโชติ
ที่ปรึกษามูลนิธิฯ ฝ่ายวิชาการ การจัดการอบรมและสัมมนา
นางสาวจริยา แสงสัจจา
ที่ปรึกษามูลนิธิฯ ฝ่ายกิจกรรม การสนับสนุนและสวัสดิการ
พลเรือเอก ปรีชาญ จามเจริญ
ที่ปรึกษามูลนิธิฯ ฝ่ายวิชาการ การจัดการอบรมและสัมมนา
ดร.อัจฉรีย์ งามพร้อมสกุล
ที่ปรึกษามูลนิธิฯ ฝ่ายกิจกรรม การสนับสนุนและสวัสดิการ
นายพระขรรชัย ศรีภวาทิกุล
ที่ปรึกษามูลนิธิฯ ฝ่ายกิจกรรม การสนับสนุนและสวัสดิการ
รศ.รัชฎาพร เลิศโภคานนท์
ที่ปรึกษามูลนิธิฯ ฝ่ายตรวจสอบและประเมินผล
นายแพทย์ ประชา ชยาภัม
ที่ปรึกษามูลนิธิฯ ฝ่ายตรวจสอบและประเมินผล
นางสิริกานต์ วิบูลย์วุฒิวงศ์
ที่ปรึกษามูลนิธิฯ ฝ่ายตรวจสอบและประเมินผล
ดร.กาญจนาภรณ์ มุขดารา
ที่ปรึกษามูลนิธิฯ ฝ่ายตรวจสอบและประเมินผล
นายณัฐเมศร์ เรืองพิชัยพร
ที่ปรึกษามูลนิธิฯ ฝ่ายสรรหาองค์กรและบุคคลดีเด่นด้านการต่อต้านการทุจริต
ดร.ยุทธนา ยุพฤทธิ์
ที่ปรึกษามูลนิธิฯ ฝ่ายสรรหาองค์กรและบุคคลดีเด่นด้านการต่อต้านการทุจริต
นายสมชาติ เจศรีชัย
ที่ปรึกษามูลนิธิฯ ฝ่ายสรรหาองค์กรและบุคคลดีเด่นด้านการต่อต้านการทุจริต
ดร.มานะ นิมิตรมงคล
ที่ปรึกษามูลนิธิฯ ฝ่ายสรรหาองค์กรและบุคคลดีเด่นด้านการต่อต้านการทุจริต