หมวดหมู่

คณะกรรมการบริหาร

ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ
ประธานกรรมมการ
นายสมนึก ธนเดชากุล
รองประธานกรรมการ
นายกรรณภว์ ธนภรรคภวิน
รองประธานกรรมการ
พลเอก ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์
รองประธานกรรมการ
ดร.ประหยัด พวงจำปา
รองประธานกรรมการ
นางศิริรัตน์ วสุวัต
กรรมการ
นายทศพร รัตนมาศทิพย์
กรรมการ
นายยุทธนา หยิมการุณ
กรรมการ
นายวิฑูลรย์ ศิริวิโรจน์
กรรมการ
นายบำเพ็ญ สรรพศรี
กรรมการ
นายจำเริญ โพธิยอด
กรรมการ
นายแพทย์ ประชา ชยาภัม
กรรมการ
นางสาวเยาวมาลย์ จ้อยจุฬี
กรรมการ
พลอากาศเอก เสนาะ พรรณพิกุล
กรรมการ
นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน
กรรมการ
นายอติโชค ผลดี
กรรมการ
ณัฐธร เพราะสุนทร
กรรมการ
นางชุติมา หาญเผชิญ
กรรมการ
ดร.อภิศราวรรณ วัชรินทร์พร
กรรมการ
นายนพพล ชูกลิ่น
กรรมการ
ดร.ผุสดี รุ่งเรืองผดุง
กรรมการและเหรัญญิก
ดร.จินตนา พลอยภัทรภิญโญ
กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
ดร.ณัฏฐญา พัฒนะวาณิชนันท์
กรรมการและเลขาธิการ
นางเสาวณีย์ แสงสุพรรณ
กรรมการและรองเลขาธิการ
พลอากาศโท กิตติทัศน์ ภาเจริญ
กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ