หมวดหมู่

คณะกรรมการบริหาร

ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ
ประธานกรรมมการ
นายสมนึก ธนเดชากุล
รองประธานกรรมการมูลนิธิ
นายกรรณภว์ ธนภรรคภวิน
รองประธานกรรมการมูลนิธิ
นายประหยัด พวงจำปา
รองประธานกรรมการมูลนิธิ
นางศิริรัตน์ วสุวัต
กรรมการมูลนิธิ
นายทศพร รัตนมาศทิพย์
กรรมการมูลนิธิ
นายยุทธนา หยิมการุณ
กรรมการมูลนิธิ
นายวิฑูลรย์ ศิริวิโรจน์
กรรมการมูลนิธิ
นายบำเพ็ญ สรรพศรี
กรรมการมูลนิธิ
พลเรือเอก ปรีชาญ จามเจริญ
กรรมการมูลนิธิ
ดร.ยุทธนา ยุพฤทธิ์
กรรมการมูลนิธิ
นายจำเริญ โพธิยอด
กรรมการมูลนิธิ
นายแพทย์ ประชา ชยาภัม
กรรมการ
นายณัฐเมศร์ เรืองพิชัยพร
กรรมการ
นางสาวเยาวมาลย์ จ้อยจุฬี
กรรมการมูลนิธิ
พลอากาศตรี กิตติทัศน์ ภาเจริญ
กรรมการมูลนิธิ
นายวิทวัส สวัสดิ์ชูโต
กรรมการมูลนิธิ
พลอากาศโท เสนาะ พรรณพิกุล
กรรมการมูลนิธิ
นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน
กรรมการมูลนิธิ
นายกวีพร จันทร์ขาว
กรรมการมูลนิธิ
นางสาวผุสดี รุ่งเรืองผดุง
กรรมการและเหรัญญิก
นางชลิดา พันธ์กระวี
กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
พลเอก ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์
กรรมการและรองเลขาธิการ
ดร.ณัฏฐญา พัฒนะวาณิชนันท์
กรรมการและรองเลขาธิการ
นางเสาวณีย์ แสงสุพรรณ
กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ

คณะกรรมการการที่ปรึกษา

นายประสาท พงษ์ศิวาภัย
นายณรงค์ รัฐอมฤทธิ์
นายวิทยา อาคมพิทักษ์
นางสุนทรา เอี่ยมสุรีย์
ดร.อุทิศ ขาวเธียร
นายแพทย์ จักรธรรม ธรรมศักดิ์
นายปรีชา เลาหพงศ์ชนะ
นายดำรงค์ เก่งรุ่งเรืองชัย
นายวีรศักดิ์ เชียรวัฒนาสุข
พลเอก จิระ โกมุทพงศ์
พลอากาศเอก คะเชนทร์ วิเศษรจนา
นายฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล
นายชาตรี ทองสาริ
นางอรจิตต์ บำรุงงสกุลสวัสดิ์
รศ.รัชฎาพร เลิศโภคานนท์
ดร.วิจารย์ สิมาฉายา
นายวิชัย ศิริประเสริฐโชค
นางสาวจริยา แสงสัจจา
ว่าที่ร้อยตรี สุพีร์พัฒน์ จองพานิช
รศ.ดร.พระมหาหรรษา นิธิบุณยากร
นายจตุพร บุรุษพัฒน์
นางสาวอภิศราวรรณ วัชรินทร์พร
นางสาวอัจฉรีย์ งามพร้อมสกุล