หมวดหมู่

คณะกรรมการบริหาร

ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ
ประธานกรรมการ
นายณรงค์ รัฐอมฤทธิ์
รองประธานกรรมการ
นายสมนึก ธนเดชากุล
รองประธานกรรมการ
นายกรรณภว์ ธนภรรคภวิน
กรรมการ
นายสรรเสริญ พลเจียก
กรรมการ
นายปรีชา เลาหพงศ์ชนะ
กรรมการ
นายดำรงค์ เก่งรุ่งเรืองชัย
กรรมการ
นายวีรศักดิ์ เชียรวัฒนาสุข
กรรมการ
นายวิทยา อาคมพิทักษ์
กรรมการ
นายประหยัด พวงจำปา
กรรมการ
นายชาตรี ทองสาริ
กรรมการ
นายจตุรงค์ ปัญญาดิลก
กรรมการ
พลเอก จิระ โกมุทพงศ์
กรรมการ
นางศิริรัตน์ วสุวัต
กรรมการ
นายกฤษฎา บุณยสมิต
กรรมการ
นายวลฺลภ ยุติธรรมดำรง
กรรมการ
นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์
กรรมการ
พลอากาศเอก คะเชนทร์ วิเศษรจนา
กรรมการ
นายยุทธนา หยิมการุณ
กรรมการ
นายวิฑูลรย์ ศิริวิโรจน์
กรรมการ
ว่าที่ร้อยตรี สุพีร์พัฒน์ จองพานิช
กรรมการ
นายแพทย์ ประชา ชยาภัม
กรรมการ
นายณัฐเมศร์ เรืองพิชัยพร
กรรมการ
ดร.วิจารย์ สิมาฉายา
กรรมการ
นายพิมล ธรรมพิทักษ์พงษ์
กรรมการ
นายยุทธนา ยุพฤทธิ์
กรรมการ
นายวิชัย ศิริประเสริฐโชค
กรรมการ
นางสาวจริยา แสงสัจจา
กรรมการ
พลเรือโท ปรีชาญ จามเจริญ
กรรมการ
นางกอบกาญจน์ ชื่นยินดี
กรรมการ
นายจำเริญ โพธิยอด
กรรมการ
นางสาวผุสดี รุ่งเรืองผดุง
กรรมการและเหรัญญิก
พลโท ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์
กรรมการและเลขานุการ
นางณัฎฐญา พัฒนะวาณิชนันท์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางเสาวณีย์ แสงสุพรรณ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ