งบดุล

งบแสดงฐานะการเงินมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ปี 2562 - 2563 Download
งบแสดงฐานะการเงินมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ปี 2561 - 2562 Download
งบแสดงฐานะการเงินมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ปี 2560 - 2561 Download
งบแสดงฐานะการเงินมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ปี 2559 - 2560 Download